Adatvédelmi nyilatkozat

adoraconsulting.hu szerver naplózása
Weboldalunk látogatása során a tárhelyszolgáltató webszervere is gyűjthet (nem személyes) adatokat pl.: az internet-szolgáltatójának IP címét, a Web-oldalt, ahonnan meglátogatott minket, a Web-oldalakat, amelyeket tőlünk meglátogatott, valamint a látogatás időpontját és időtartamát.
Tárhelyszolgálatónk:
DotRoll Kft. / E-mail: support@dotroll.com

Az általunk kezelt adatok köre
A Könyvelőiroda által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek a Könyvelőiroda szolgáltatásinak igénybevétele során a Könyvelőiroda birtokába kerülnek illetve kerülhetnek az Önök tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, ügyfelei, szerződéses partnerei vonatkozásában, továbbá az Önök által a Könyvelőiroda részére továbbított minden személyes adat.
Ezen személyes adatok a következők:
- név;
- születési hely és idő;
- anyja születési neve;
- esetleges gyermekek száma;
- gyermekek születési adatai;
- személyi igazolvány szám;
- lakcímkártya szám;
- személyi azonosító jel;
- TAJ szám;
- adóazonosító jel;
- bankszámlaszám;
- lakcím;
- munkahelyi email cím;
- munkahelyi telefonszám;
- munkaviszonyra vonatkozó adatok;
- állampolgárság.

Az adatkezeléssel érintettek köre
Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik hozzájárultak az adatkezeléshez, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az Önöktől és más partnereinktől származó személyes adatokat abban az esetben kezelünk, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak harmadik személy illetve a Könyvelőiroda részére történő továbbításához. A Könyvelőiroda a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Önök kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.
A személyes adatoknak az Önök általi, a Könyvelőiroda részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül.
Önök a személyes adatok Könyvelőiroda részére történő átadásával szavatolják, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosultak.
A Könyvelőiroda kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal Önök kötelesek a Könyvelőirodának a fenti szavatosságvállalás valótlanságával vagy téves voltával összefüggésben felmerült valamennyi kárát megtéríteni.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a Könyvelőiroda birtokába került személyes adatok vonatkozásában:
- a Könyvelőirodától igénybe vett szolgáltatások teljesítése;
- a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;
- a könyvelőiroda-könyvelt partner közti kapcsolat fenntartása;
- hírlevelekkel történő tájékoztatás főként az adójogi szabályok változásával, a Könyvelőiroda működésével, elérhetőségével összefüggésben.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Önök tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.

Az adatkezelés időtartama
1. az Önök és a Könyvelőiroda között fennálló szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje illetve
2. a Szerződés alapján a Könyvelőirodát terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési ideje közül a hosszabb időtartam.

Adatbiztonság
Az adatkezelés során a Könyvelőiroda tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.
A Könyvelőiroda zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelőink és partnereink a Könyvelőirodához hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

Egyebek
A Könyvelőiroda fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról Önöket írásban egyértelműen tájékoztatjuk a Szerződésben megadott elérhetőségeik valamelyikén.

Kérdés vagy észrevétel esetén forduljon bizalommal Könyvelőirodához az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Irodánk:
Szombathely Széll Kálmán 23/b
Nyitvatartási idő:
Hétfő-Csütörtök 7:00-15:00
Pénteken 7:00-14:00
Telefonon:
Irodánk: +36/94-785-960
Gál Szilvia: +36/70-215-1675
Sáfián Zoltán: +36/30-283-4149